fbpx

The Lord’s Prayer (Kamayo)

Ama nami, awon kaw sa langit

Pagsantoson ing kanmo ngaran

Pakania ing kanmo gingharian

Pagahinangon garo ing kanmo kagustuhon

Ngani sa lupa ngadto isab sa langit

Tagi kami doon ng kada adlaw nami na tundugunon

Ug pasayloa kami sa kanami mga sala

Supo isab nga yakapasaylo kami sa yakasa kanami

Ug ayaw kami itugyan sa panuray

Kondiri luwasa hinuon kami gikan sa dautan

Kay kanmo sa ing gingharian ug ing gahum ug ing himaya hangtod sa kahangturan

What have you learned from this post?

%d bloggers like this: